Online application form / Degree Certificate application form

Instructions regarding filling up of online application form/ऑनलाईन अर्ज भरण्याबाबतच्या सूचना

A) Steps to be followed before filling up online Degree Certificate application form/ऑनलाईनपदवीप्रमाणपत्र अर्ज भरण्यापूर्वी विद्यार्थ्याने करावयाची कार्यवाही.
1.  Student is required to scan his/her latest color passport size photo graph & signature. In order to facilitate this, Template is available on the following link. Applicant should paste photograph of size 1.25X1.5 inch in provided space and scan it. Besides, applicant should sign his/her signature in the box provided having size 1.25 x 0.5 inch and scan it.
१. विद्यार्थ्याने या प्रक्रीयेसाठी स्वतःचा अलिकडचा रंगीत पासपोर्ट साईजचा फोटो व स्वाक्षरी ही योग्य पध्दतीने स्कॅन करता यावी याकरीता खालील लिंक वर Template  उपलब्ध आहे. 1.25 X 1.5  या आकाराचा फोटो योग्य त्या जागेवर चिकटवून स्कॅन करावा तसेच स्वतःची स्वाक्षरी ही 1.25 X 0.5  या आकाराच्या चौकटीत करून स्कॅन करावी.
Click here to download the template for scanning Photograph and Signature
2.  Students is required to scan his/her photograph and signature upto 96 to 150 dpi.
२. विद्यार्थ्याने रंगीत फोटो व स्वाक्षरी 96 ते 150  पर्यंत स्कॅनिंग करणे आवश्यक आहे.
3.  Students should make his/her prevalent sign, while submitting online degree certificate application. Because scanned photograph and signature will be appear on degree certificate. Otherwise students will be responsible if any discrepancies arises in this regard in future.
३. स्कॅन केलेली फोटो व स्वाक्षरी ही प्रमाणपत्रावर अंकित होणार असल्याने विद्यार्थ्यांने आपली प्रचलित असलेली स्वाक्षरी करावी. अन्यथा भविष्यात येणार्‍या अडचणीस विद्यार्थी स्वतः जबाबदार राहील.
4.  Attested photocopies from 1st year to final year of Mark statements of the concerned Degree /Diploma should be attached along with form.
४. आपणास ज्या पदवी/पदविका प्रमाणपत्रासाठी अर्ज सादर करावयाचा आहे, त्या परीक्षेतील प्रथम ते अंतिम वर्षांच्या गुणपत्रकांच्या सांक्षाकित छायाप्रती.

B) Procedure regarding to fill up online Degree Certificate for students /ऑनलाईन पदवीप्रमाणपत्रअर्ज भरण्याकरीता विद्यार्थ्याने करावयाची कार्यपध्दती.
I)
a) For UG/PG/M.Phil. students please enter your PRN No. and click on search:
i) If data against your PRN No. exists then you will be prompted with your examination details. Please verify the data against your PRN No. and proceed to fill the online application form.
ii) If data against your PRN No. does not exists then you will be prompted with a link "Record for this PRN is not available, Please Click Here to Continue to Online Application to Regular Degree Certificate", click on it and proceed to fill the online application form
b) For Ph.D students click on "Online Application to Regular Degree Certificate for Ph.D. Students" link and proceed to fill online application form.
II)
1.  Students should carefully fill up his/her personal information in online application. This information should be fill up from final year mark statement.
१. ऑनलाईन अर्जात विद्यार्थ्यांने वैयक्तीक माहिती काळजीपूर्वक भरावी ही माहिती अंतिम वर्षांच्या परीक्षेच्या गुणपत्रकावरून भरण्यात यावी.
2. Students should correctly fill as per final year Markstatement his/her name, check spellings, seat Number, PRN, Year of passing, Class, etc. Upon verifying the same then only proceed to submission of online application.Once online application submitted, students will not be able to make any corrections therein, therefore student is required to verify all the details filled in carefully before submission.
२. विद्यार्थ्याने त्याचे नाव व त्याचे स्पेलींग, बैठक क्रमांक व पिआरएन क्रमांक, उत्तीर्णता वर्ष, श्रेणी इ. माहिती अचुकपणे गुणपत्रकाप्रमाणे भरावी. ही माहिती तपासूनच अर्ज ऑनलाईन सबमिट करावा. एकदा अर्ज सबमिट झाल्यावर त्यामध्ये नंतर दुरूस्ती होणार नसल्याने विद्यार्थ्यांनी ही प्रक्रीया काळजीपूर्वक करावी.
3.  Students should upload his/her scanned photograph and signature.
४. विद्यार्थ्यांने स्कॅन केलेला फोटो व स्वाक्षरी अपलोड करावी.
4.  Students should take print on A4 size. (Printout will have two pages one application form and another copy of challan)
४. ऑनलाईन अर्ज विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर परीपूर्ण भरून झाल्याची तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्या अर्जाची A4 साईजच्या कागदावर प्रींट काढण्यात यावी.
5. After taking print out of the application form and challan, go to any of the nearest CBS branch of Central Bank of India and deposit the requiste amount in the bank through challan. After the payment of amount at the bank, obtain a receipt of challan and attach the Part-C of the challan duly stamped and signed by the bank, to the application form.
५. पदवीप्रदान अर्ज व चलनची प्रिंट काढल्यानंतर, चलनावर नमूद केलेली रकम सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया च्या नजीकच्या CBS Branch मध्ये जावून जमा करावी. रकम जमा केल्यानंतर बँकेकडून मिळालेली चलनेची पोच पावती (Part-C), ही अर्जासोबत जोडावी.
6.   Sign the application form.
६. प्रिंट झालेल्या पदवीप्रमाणपत्र अर्जावर विद्यार्थ्यांने स्वाक्षरी करावी.
7.  Student should attach following documents along with his/her printed degree certificate application form.
७. प्रिंट झालेल्या पदवीप्रमाणपत्र अर्जासोबत विद्यार्थ्याने खाली दर्शविलेल्याप्रमाणे कागदपत्रे जोडावीत.
i) Attested photocopies from 1st year to final year of degree /diploma certificate for which he/she wishes to the submit application.
अ) संबंधित पदवी/पदविका वर्गाच्या प्रथम ते अंतीम वर्षाच्या गुणपत्रकाच्या साक्षांकित छायाप्रती (Photocopy) जोडाव्यात.
ii) Receipt of Challan (Part-C) of payment should be attached. Without receipt of challan of payment application will be invalidated. Applicants should write his/her name, name of course for which Degree applied. Generated Application ID Number , Mobile No, or Landline No. etc. on the back side of challan.
ब) बँकेत भार्लालेया चलनची प्रत जोडावि त्याशिवाय अर्ज ग्राह्य धरला जाणार नाही. चलनाच्या मागील बाजूस विद्यार्थ्याने स्वतःचे नाव, अर्ज ज्या पदवीसाठी केला आहे त्या अभ्यासक्रमाचे नाव, पदवीप्रमाणपत्र अर्ज क्र. (Application ID), संपर्कासाठी मोबाईल किंवा दुरध्वनी क्रमांक ही माहिती भरावी.
8.  After attaching Mark statements and receipt of challan (Part-C) along with Degree certificate application forward the same within stipulated time limit. On the following address by super subscribing on envelope “Application for Degree Certificate”.
८. पदवीप्रमाणपत्र अर्जासोबत उपरोक्तप्रमाणे गुणपत्रके व चलनाच्या (Part-C) जोडल्यावर विद्यापीठाने विहित केलेल्या मुदतीत खालील पत्त्यावर अर्ज पाठवावा. व पाकिटावर  पदवीप्रमाणपत्र  अर्ज असा उल्लेख करावा.
पत्ता: मा. परीक्षा नियंत्रक, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, पोष्ट बॉक्स नं. 80, उमविनगर, जळगाव.
Address: The Controller of Examinations, North Maharashtra University,  P.B. No. 80, Jalgaon. 425001
9.   Last date of filling online application form without Late Fees is 20 October 2014.
९. विना विलंब शुल्कासह ऑनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत: दी. २० ऑक्टोबर, २०१४.
10.   Last date of filling online application form with Late Fees is 21 October 2014 to 31 October 2014.
१०. विलंब शुल्कासह ऑनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत: दी. २१ ऑक्टोबर, २०१४ ते दी. ३१ ऑक्टोबर, २०१४.
11.   Last date for submitting the Hard Copy of the application form is 10 November 2014.
११. ऑनलाईन भरलेल्या अर्जाची Hard Copy स्विकारण्याची अंतिम मुदत: दी. १० नोव्हेंबर, २०१४.
12. Application received after last date wil not be considered
मुदतीनंतर आलेल्या अर्जाच्या विचार केला जाणार नाहीत व त्याबाबत कोणत्याही पत्रव्यव्हार केला जाणार नाही
१३. पद्विप्रमाणपत्र अर्जात अपूर्णता आठवा चीकीची माहिती असल्यास सदर पद्विप्रमाणपत्र अर्ज नस्तीबाध्द केला जाईल व त्याबाबत कोणत्याही पत्रव्यव्हार केला जाणार नाही तसेच अर्जासोबत भरलेले शुल्क परत मिळणार नाही.
Click here to Apply Online/ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा >>

Appeal for attending the Alumina Meet 31 OCT 2014

North Maharashtra University Past Students Association (NM-UPSA)
North Maharashtra University, Jalgaon
(for Campus Students)
Appeal for attending the Alumina Meet
The North Maharashtra University Past Students Association (NM-UPSA) has been
registered under the Society Registration Act, 1860. The inauguration function of NMUPSA
and first alumina meet of all past students who have completed their education
from the North Maharashtra University Campus has been arranged on 31st October
2014, 10.30 am at Senate Hall, North Maharashtra University, Jalgaon. The formal
inauguration of NM-UPSA will be at the auspicious hands of the Hon. Vice Chancellor,
Prof. Sudhir Umaji Meshram, North Maharashtra University, Jalgaon.
Hence all passed out students, who have completed their education from the North
Maharashtra University Campus, are hereby cordially invited to attend the inauguration
function and alumina meet.
Date: Friday, 31st October 2014
Time: 10.00 a.m. to 1.00 p.m.
Venue: Senate Hall, NMU, Jalgaon
Prof. B. V. Pawar
Dean (Science Faculty), Director,
School of Computer Sciences & Chairman,
Past Students Association Formation
Committee
Date: 21st October 2014.

M. Sc. ( PHYSICS ) Examination, November , 2014

 M. Sc. ( PHYSICS ) Examination, November , 2014

Candidates should be present at their respective place of examination fifteen minutes
 before the scheduled time of the examination.
 2. Candidates are forbidden to take any study material in the Examination Hall.
3. Candidates are requested to see the Notice Board regularly for changes if any,
 notified later in the Programme.
4. Candidates are requested to take note of the exact date, day, time and places of every
 paper on every day.
5. The list of Centers & Place of Examination are notified as per university
 Circular No. 120/2014 , Dated 19 / 08 /2014.
6 The written examination will be conducted in the following order.

http://exam.nmu.ac.in/Exam%20Time%20Table/Science/M.Sc.%20Physics%20%20Exam%20November%20December%202014.pdf

* Indicate old course First Chance
$ Indicate old course Second Chance
# Indicate old course Third/ Last Chance
7. No request for any special concession, such as a change in time or day fixed for
the University Examinations on religious or any other ground shall be granted.
8. University reserves right to make timely changes in examination time-table in an
eventuality of a sudden announcement/declaration of a holiday by the Govt. and/or
holding of MPSC/UPSC Competitive examinations by the Government.
Note :- Code numbers in bracket are Computer code of respective subject, students
 should mention these code numbers on Answer-books with name of subject 

आव कारातून शा वत वकासाकडे ....

 आव कारातून शा
वत वकासाकडे .... 
NORTH MAHARASHTRA UNIVERSITY, JALGAON 

UNIVERSITY LEVEL AVISHKAR 2014

NOTICE FOR PARTICIPANTS of UNIVERSITY LEVEL AVISHKAR
(to be held on October 17-18, 2014)
• All participants and team managers from colleges wi All participants and team managers from colleges with their th their valid Identity Card
of College/Institute m of College/Institute must report ust report ust reportto registration counter to registration counter to registration counter during 8:00 a.m. to 9: 0 a.m. to 9: 0 a.m. to 9:30
a.m. at the Convocation Auditorium, NMU, Jalgaon Convocation Auditorium, NMU, Jalgaon Convocation Auditorium, NMU, Jalgaon. You will get You will get You will get your
poster/model code and food poster/model code and food coupons coupon sat registration counter. at registration counter. at registration counter.After registration After registration
you have to display your poster/model, get breakfast and attend Inaugural
function at Senate Hall at 10:15 am.
• The program Schedule The program Schedule Schedule and Venues are and Venues are and Venues aregiven on the next page next page next page.
• Only those participants will be allowed to participate whose names are
shortlisted for University level Avishkar. In case of model presentation only two
participants will be allowed to register and participate in the will be allowed to register and participate in the University level
‘Avishkar 2014’. ‘Avishkar 2014’.
• Space(1m ×1m)and material for affixing the poster will be provi and material for affixing the poster will be provided.
• Electrical Electrical point/Water supply and 2m× and 2m× and 2m×2m space will be provided for 2m space will be provided for
assembling the model. Please assembling the model. Please bring all essential essential essential material material material required required required for model for model
with you. It is not possible to arrange special req with you. It is not possible to arrange special requirements on time. e special requirements on time. uirements on time.
• Participants not satisfying the eligibility criteri Participants not satisfying the eligibility criteria ( criteria (as mentioned on the Avishkar a (as mentioned on the Avishkar
poster), will not be allowed to participate poster), will not be allowed to participate allowed to participatein University Level Avishkar University Level Avishkar University Level Avishkarevent.
• Do not display/disclose your name and affiliation while displaying/ presenting
your Poster/ Model. oster/ Model. oster/ Model.
• During Poster/ Model presentations on 17.10.2014, present your poster/model resent your poster/model poster/model
within 6-8 minutes minutes for evaluation by judges and be present at your for evaluation by judges and be present at your
poster/model poster/model for presentation for presentation for presentationduring exhibition during exhibition during exhibitionperiod.
• From the poster/model presentations on 17.10.2014, about 1/3rd
posters/models posters/modelswill be shortlisted for the will be shortlisted for the PowerPoint presentationswhich will
be held on the next day on18.10.2014.
• All participants are suggested All participants are suggested articipants are suggested to keep the PowerPoint to keep the PowerPoint to keep the PowerPointpresentation presentation presentationof their topic of their topic
ready with them. 8-10 minutes 10 minutes 10 minutes will be given for the PowerPoint will be given for the PowerPointpresentation to presentation to
shortlisted participants ( shortlisted participants (Also bring PDF fileofpresentation). presentation). presentation).
• Limited accommodation facility is available at NMU Campus. So, i is available at NMU Campus. So, i is available at NMU Campus. So, if you can you can
arrange your accommodation in Jalgaon at your relatives/friends then it will be
convenient. convenient
• In case of any problem please report to the “May I help you”counter. counter. counter.
• Limited medical facility will be available at Unive Limited medical facility will be available at University Campus. iversity Campus. rsity Campus.
• Please do not waste food and water. Please maintain Please do not waste food and water. Please maintain discipline at event places Please maintain discipline at event places discipline at event places
and University campus. If any misbehavior is observ and University campus. If any misbehavior is observed, your registration ed, your registration will be will be
cancelled immediately and strict action will be taken against you. en against you.
Best wishes Best wishesto all of you and we welcome you all at NMU Campus to all of you and we welcome you all at NMU Campus to all of you and we welcome you all at NMU Campus.


 (Prof. R. L. Shinde) (Prof. R. L. Shinde) (Prof. R. L. Shinde)
 Chairman, Avishkar 2014 Chairman, Avishkar 2014 Chairman, Avishkar 2014 

RAM Vilas Narkhede reached the base camp mission Everest

Bahinabai school sports teacher. RAM Vilas Narkhede mission Everest:
Jalganva Dr. RAM Vilas reached the base camp of Mount Everest expedition Narkhede Bahinabai school sports teacher based in Delhi on April 23, the trip started and after reaching Kathmandu started to flee the very chilling and cold climatic conditions and Everest base camp 17700 feet following bad weather and snowing height stops. heavy air flow speed and snowing heavily per 70-90kms. With her return.


Dr. APJ Abdul Kalam today in Jalgaon for NMU Convocation

Dr. APJ Abdul Kalam today in Jalgaon Dist.:
His Excellency former President India Dr. Chief Guest of APJ Abdul Kalam North Maharashtra University of Convocation and all will deliver his keynote speech to graduate students. tour Gandhi Research Foundation and traveling to a meeting with a group of farmers. NMU NMU Central convocation Lecture Hall at 2: 30 pm and the National Atomic Energy Commission, former President Rajiv Gandhi science & Technology Commission, Maharashtra State Chief Minister Dr participation. NMU 30141 graduations This function is to give 74 gold medals and 137 Ph. D. Scholars. the highlight of the ceremony Dr. Kalam's speech live will be picked up today at NMU.
Dr. Kalam jalganva airport 1. Will arrive at 10 pm and even Jain tissue culture Park, Gandhi Research Center visits and return flight from jalganva back from the airport, at 45 per cent would move on.

डॉ एपीजे अब्दुल कलाम आज जलगाँव में:
अपने महामहिम पूर्व राष्ट्रपति भारत डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का मुख्य अतिथि उत्तरी महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के 22 दीक्षांत समारोह के लिए है और सभी स्नातक छात्रों के लिए अपने मुख्य भाषण उद्धार करेगा। टूर गांधी रिसर्च फाउंडेशन और किसानों के समूह के साथ बैठक के लिए यात्रा भी शामिल है। NMU दीक्षांत समारोह व्याख्यान NMU सेंट्रल हॉल में 2: 30 पर है और राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग पूर्व राष्ट्रपति और राजीव गांधी विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री डॉ की भागीदारी है। NMU 30,141 graduations इस समारोह में देने है और इस 74 स्वर्ण पदक और 137 पीएच. डी. विद्वानों शामिल हैं। समारोह का मुख्य आकर्षण डा. कलाम भाषण लाइव NMU वेबसाइट पर आज उठाया जाएगा।

डा. कलाम जलगाँव हवाई अड्डे पर 1. १० बजे पर पहुंच जाएगा और भी जैन टिशू कल्चर पार्क, गांधी अनुसंधान केंद्र का दौरा करेंगे और वापस वापसी की उड़ान से जलगाँव हवाई अड्डे से ६. ४५ बजे पर कदम होगा।

Disappointing notes on Airport and Highways four lane project

Disappointing notes on Airport and Highways four lane project:
Jalgaon district’s two major ailments triggering factors Airport commercial flights startup and highways four lane projects have been bowed down to bureaucratic processes once again. Jalgaon airport inaugurated two years ago is facing harder time to get flights startup and AAI has moved 10 out of 18 officials at this airport to other locations as a result. Many private airlines having shown interesting in starting flights like Supreme, ABC airways, silver jubilee have also moved away from start wherein Supreme’s night landing proposal is yet to be approved by officials. 
Highways four lane project awardee L&T is all set to exit project with almost 30months completing for project start and administration yet to deliver land for starting up work. L&T started its work with full pace, setup new offices, machinery and resources and waited desperately with administration to get start project physical work. However, it is still to get nod and land transfer from administration and due to heavy expense already started Company is in plans to exit this project and has already issued notice to NHAI. L&T demand of waiving first year’s 240Crores revenue extension to second or third year will be heard at new government level to be formed.

Jalgaon University Results Oct/Nov/Dec 2012 NMU Jalgaon North Maharashtra

Jalgaon University Results Oct/Nov/Dec 2012 NMU Jalgaon North Maharashtra
Results for the Examination held in Oct/Nov/Dec 2012
Note 1 : Markstatement will be made available in College, after 8 days from the Date of Declaration of Result.

JALGAON UNIVERSITY BEDOMS, BEDMS, B.P.Ed. Oct 2012 ResultS 2012 OCTOMBER

JALGAON UNIVERSITY
JALGAON UNIVERSITY BEDOMS, BEDMS, B.P.Ed. Oct 2012 ResultS 2012 OCTOMBER

Education